Projekt #2

Transformacja przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie mocy przerobowych, inwestycję w budowę hali oraz zakup maszyn i urządzeń

Spyra Prime Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Transformacja przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie mocy przerobowych, inwestycję w budowę hali oraz zakup maszyn i urządzeń” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla

Działanie: FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji;
Numer projektu: FESL.10.03-IP.01-01GF/23-00;
Wartość Projektu: 30 383 109,90 PLN;
Kwota dofinansowania: 12 332 811,50 PLN;

Opis projektu: „Celem projektu jest przystosowanie przedsiębiorstwa Spyra Prime do zmian wynikających z transformacji regionu poprzez wzmocnienie konkurencyjności firmy i zdobycie nowych rynków zbytu. Projekt będzie obejmował w szczególności budowę nowoczesnej hali produkcyjnej oraz zakup maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Inwestycja umożliwi poszerzenie profilu działalności firmy o innowacyjne mikrorurki przeznaczone do instalacji wewnątrzbudynkowych i “Smart City”, oraz mikrorurki wykonane z odpadów poprodukcyjnych. Ponadto większa powierzchnia produkcyjna umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych obecnych wyrobów w postaci elastycznych rur kompozytowych (TCP), a w konsekwencji zdobycie nowych rynków zbytu.

Dodatkowym efektem projektu będzie również utworzenie 6 nowych miejsc pracy. Zakłada się również, że hala zostanie wyposażona w system odzysku ciepła w instalacjach wody technologicznej, a na jej dachu planuje się zamontować panele fotowoltaiczne jako źródło energii. Wnioskodawca zamierza również wprowadzić GOZ poprzez opracowanie procesu mielenia odpadów poprodukcyjnych, co pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów (HDPE) oraz wprowadzenie systemu odzysku bębnów drewnianych (opakowań) wprowadzonych do obrotu. Wszystkie opisane działania umożliwią przedsiębiorstwu kontynuowanie strategii nakreślonej w 2017 r., która zakłada dywersyfikację branż do których dostarczane są oferowane wyroby, oraz poszerzanie rynków zbytu co w konsekwencji umożliwi uniezależnienie firmy od sektora górniczego, który jeszcze kilkanaście lat temu stanowił zdecydowaną większość przychodów firmy”.

 


Projekt #1

System elastycznych rur do transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem do zastosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym – SEWR

Spyra Prime Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „System elastycznych rur do transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem do zastosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym – SEWR” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie Projekty aplikacyjne.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego i kompletnego systemu rurowego do przesyłania gazu ziemnego pod średnim i wysokim ciśnieniem.

Projekt realizowany będzie w terminie 01.07.2016-30.06.2019.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 7 082 390,69 PLN, dofinansowanie z UE: 4 337 406,21 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Kontakt do biura
tel. +48 32 330 09 30

fax +48 32 330 09 31

e-mail: biuro@spyraprime.pl

Wynik postępowania
Informacja o wyniku postępowania odnośnie zapytania ofertowego nr 4/POIR/4.1.4/2016 [PDF]